INFORMATION OM SAMTRYGGS AB:s PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Som användare hos Samtrygg AB lämnar du ifrån dig en del personuppgifter. I den här informationstexten beskrivs övergripande hur och varför dessa behandlas samt vilka rättigheter du har. Mer specifik information kan vid behov tillhandahållas av Samtrygg AB.

Vilka personuppgifter behandlas? 

Samtrygg AB behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, betalningsinformation samt bilder på dig.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter som Samtrygg AB behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du blir användare hos Samtrygg AB. Samtrygg AB inhämtar även information om dig i samband med din kommunikation med Samtrygg AB i t.ex. e-postkorrespondens, genom cookies på Samtrygg AB:s hemsida, på sociala medier, textmeddelanden samt genom telefonsamtal som spelas in.

Varför behandlar Samtrygg AB dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och administrera den tjänst du begärt. Ändamålen med behandlingen är att Samtrygg AB ska kunna tillhandahålla av dig önskade tjänster, hantera kundförhållandet – inklusive betalningar och kundtjänst – skicka dig relevanta erbjudanden och genomföra utveckling av tjänsterna, samt i utbildningssyfte.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter Samtrygg AB efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för ingående av avtal kan Samtrygg AB tyvärr inte tillhandahålla önskat avtal.

Vilken rätt har Samtrygg AB att behandla dina personuppgifter?

Samtrygg AB behöver behandla personuppgifter för att uppfylla sina förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt avtal och vidta åtgärder som begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats, inklusive vid din begäran om att nyttja eller erhålla tilläggstjänster tillhandahållna av samarbetspartners till Samtrygg AB (oaktat om tillgången till tilläggstjänsten är integrerad i Webbplatsen eller innebär att du omdirigeras till samarbetspartner). Dessutom krävs vissa av dina uppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt bokföringslagen. Vad avser marknadsföring har Samtrygg AB ett berättigat intresse att marknadsföra och synliggöra sina tjänster. Vad gäller utbildningssyfte har Samtrygg AB ett berättigat intresse att utbilda sin personal.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Samtrygg AB sparar inte information om dig under längre tid än det behövs för ovan angivna syften. Informationen sparas så länge kundförhållandet består och därefter under ytterligare sex månader. För bokföringsändamål kan relevanta uppgifter om transaktioner komma att sparas i upp till åtta år enligt gällande regelverk. För marknadsföringsändamål kan Samtrygg AB komma att spara dina uppgifter i upp till ett år efter avslutat kundförhållande.

Till vilka kommer uppgifterna skickas?

Samtrygg AB skickar dina uppgifter utanför bolaget endast då det är absolut nödvändigt för uppfyllande av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få del av dina uppgifter är Samtrygg AB:s samarbetspartners i form av tilläggstjänster samt inom områdena IT-utveckling, marknadsföring, kundanalyser, redovisning och fakturering samt, om det skulle krävas, myndigheter.

Samtrygg AB delar data insamlad genom cookies till tredje parter som exempelvis Google, Facebook, Mailchimp, Criteo samt leverantörer av analysverktyg. Vi gör detta för att kunna förbättra våra tjänster och leverera relevant innehåll. Cookies som lagras lokalt på din enhet kan vanligen tas bort under webbläsarinställningarna.

När en användare ingår ett hyresavtal tillhandahållet av Samtrygg AB delas vissa av dina personuppgifter med några av Samtrygg AB:s leverantörer och samarbetspartner. Detta för att Samtrygg AB ska kunna leverera de tjänster som avtalats parterna emellan. Detta innefattar framför allt följande personuppgifter som krävs för att:

– betalning enligt avtalet ska kunna genomföras,

– trygghetsförsäkring ska kunna tillhandahållas,

– hemförsäkring de första 30 dagarna ska kunna tillhandahållas
och

– städning ska kunna tillhandahållits i den utsträckning det har avtalats om städning.

 jämförelsetjänst avseende mäklare ska kunna tillhandahållas. Under vissa omständigheter kan Samtrygg AB vara skyldig att dela dina personuppgifter med myndigheter eller andra aktörer för att dessa ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.

Tillgång och rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information om pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och sådan behandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

Klagomål

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Samtrygg AB, org. nr. 556876-2529,

Adress: Olof Palmes Gata 20B, 11 37 Stockholm

Telefonnummer: +46 (0)10 884 80 00